Ενημερωση Μετοχων

Ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, κατόπιν αιτήματος μετόχου σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 Ν. 4548/2018, 
η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Αυγούστου 2020, αναβλήθηκε για την 7 Σεπτεμβρίου 2020, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρείας, οδός Εθνάρχου Βενιζέλου 40. 
Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται 
η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. 
Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.